PRIVACY STATEMENT

 1. Inleiding

Syntec Personeelsdiensten B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Syntec Personeelsdiensten B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Syntec Personeelsdiensten B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Syntec Personeelsdiensten B.V. u inzicht hoe Syntec Personeelsdiensten B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 1. Wie zijn wij?

Syntec Personeelsdiensten B.V., gevestigd aan Turftorenstraat 18 A, 9712 BP te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.syntec.nl
Turftorenstraat 18 A
9712 BP Groningen
050-5200990
KvK: 02086817

Syntec Personeelsdiensten B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Syntec Personeelsdiensten B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Syntec Personeelsdiensten B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Syntec Personeelsdiensten B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 1. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Syntec Personeelsdiensten B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Syntec Personeelsdiensten B.V. rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Syntec Personeelsdiensten B.V. is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Syntec Personeelsdiensten B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Syntec Personeelsdiensten B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Syntec Personeelsdiensten B.V. en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Syntec Personeelsdiensten B.V. kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Syntec Personeelsdiensten B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over uw beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer.

Indien u voor Syntec Personeelsdiensten B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Syntec Personeelsdiensten B.V. onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
 1. Derden

Syntec Personeelsdiensten B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Syntec Personeelsdiensten B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Syntec Personeelsdiensten B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Syntec Personeelsdiensten B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 1. 8. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

 Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@syntec.nl of 050-5200990 dan wel per brief per adres Turftorenstraat 18 A, 9712 BP te Groningen verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen, aan welke partij uw persoonsgegevens zijn verstrekt en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Voorts wordt in dat geval gewezen op uw rechten, zoals het klachtenrecht, het recht op rectificatie en het recht om vergeten te worden.

 

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van toepasselijke wetgeving. Met uw toestemming of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon kan een verzoek worden afgewezen. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@syntec.nl of 050-5200990 dan wel per brief via per adres Turftorenstraat 18 A, 9712 BP te Groningen indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via info@syntec.nl of 050-5200990. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde. Indien het technisch mogelijk is kunnen wij ook op verzoek uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de derde sturen.

 Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Het recht om vergeten te worden is echter afhankelijk van toepasselijke wetgeving. U kunt ons op elk gewenst moment via info@syntec.nl of 050-5200990 dan wel per brief per adres Turftorenstraat 18 A, 9712 BP te Groningen verzoeken uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 1. Beveiliging

Syntec Personeelsdiensten B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Syntec Personeelsdiensten B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 1. Bewaartermijn

Syntec Personeelsdiensten B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Syntec Personeelsdiensten B.V. dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@syntec.nl of Turftorenstraat 18 A, 9712 BP te Groningen. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 050-5200990. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Syntec Personeelsdiensten B.V. van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Datalek

Indien een datalek in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dan zullen wij dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan u mededelen. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct bij ons te melden

 1. Wijzigingen

Syntec Personeelsdiensten B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Syntec Personeelsdiensten B.V. en een betrokkene.

 1. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Kaart van Nederland

Ons kantoor is open en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur t/m 17.00 uur.

De volgende dagen zijn wij gesloten:

10 april 2023 (2e Paasdag)
27 april 2023 (Koningsdag)
28 april 2023
18 mei 2023 (Hemelvaart)
19 mei 2023
29 mei 2023 (2e Pinksterdag)
25 december 2023 (1e Kerstdag)
26 december 2023 (2e Kerstdag)
29 december 2023

Bedrijfsgegevens Syntec Personeelsdiensten

IBAN: NL33RABO0150090277
G-rekening: NL87RABO0991018680
KvK nr: 02086817
BTW nr: NL8194.79.895.B.01

Bedrijfsgegevens Syntec ZZP Diensten

IBAN: NL88RABO0173600050
G-rekening: NL34RABO0991179102
KvK nr: 02061661
BTW nr: NL8064.42.736.B.01

Haarlem

06-82090039
A. Hofmanweg 5-A
2031 BH  Haarlem
Dave Bosgraaf

Accountmanager

Groningen

050-5200990
Turftorenstraat 18-A
9712 BP  Groningen
Rick van der Struik

Loonadministratie

Ankie Mengerink

Officemanager / P&O

Maarten van Buuren

Hoofd administratie

Bas Hermse

Administratief medewerker salarisverwerking en ZZP facturatie

Hedde Jan Paulusma

Directeur

Martijn van Kesteren

Teamleider

Taco Offringa

Accountmanager

Jorrit de Boer

Accountmanager

Peter Kruger

Accountmanager

Vacatures
in je mailbox

Maak een alert aan en ontvang passende vacatures in jouw inbox.

Schrijf je nu in

Wij helpen je met het vinden van een nieuwe baan. Schrijf je hier in en wij nemen contact met je op.

Schrijf je nu in

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, rtf, ods, otf, pdf, Max. bestandsgrootte: 8 MB.

Vacature alert